topbild8

Bakgrund & historia

Därför ska skyddsarbetet tränas på bestämda tider under kontrollerade former.

Bakgrund 

SBK:s kongress 2001 tog efter förslag från Förbundsstyrelsen beslut om krav på licens för tävlande med skyddshundar från och med år 2002. Detta krav införs i de nya reglerna för bruksprov, BHP och IPO. Bakgrunden är att utbildning av, och tävlande med, skyddshundar under senaste åren ifrågasatts från flera håll, såväl inom som utom hundorganisationer. I vissa europeiska länder kan utbildade skyddshundar komma att jämställas med kamphundar. I andra länder diskuteras ett förbud mot utbildning av skyddshundar, åtminstone av vissa raser. Hotbilden är alltså ganska tydlig. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse har reagerat på signalerna och behandlat frågan, varvid SBK gavs möjlighet att ge sin syn.

Skyddshundar - förr och nu  

Skyddshundar har utbildats inom SBK sedan klubben bildades 1940, innan dess hade utbildning förekommit i flera decennier inom de organisationer som uppgick i SBK. Det har under denna långa tid varit ytterst ovanligt att utbildade skyddshundar och deras förare figurerat i olyckor eller incidenter. Några egentliga problem med olämpliga hundar och/eller förare kan inte anses föreligga idag heller. Lika fullt sammankopplas nu denna seriösa verksamhet med dagens “kamphundar”, vilka i den allmänna debatten ofta framställs som hundar som är tränade att bita människor. Risk finns för långtgående politiska beslut i den allmänna hysterin kring farliga hundar. (Se hur det har gått i Norge och Danmark). Den självkontroll som hittills fungerat så väl inom SBK kan vara svår att framställa som tillräcklig. Det kan alltså vara motiverat att även formellt stärka SBK:s kontroll över utbildning och tävlande med skyddshundar, så att den blir svårare att ifrågasätta externt och internt. Det måste också understrykas att SBK inte sysslar med att utbilda skyddshundar för privatbruk, utan endast tävlingshundar.
Denna verksamhet har dock en mycket stor betydelse för samhällets möjligheter att få tag i lämpliga tjänstehundar för t ex polisiärt bruk. 

Organisation 

Licensieringen ställer krav på en organisation.Organisationen är geografiskt indelad enligt samma modell som SBK:s distrikt, som också får ansvaret för att initiera verksamheten. Inom varje distrikt ska finnas en person eller grupp (i fortsättningen benämnd “Distriktsgruppen”) med uppdrag att bland annat fortlöpande hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom området. “Distriktsgruppen” utses av den samverkansgrupp som finns för distriktet och rasklubbar med verksamhet inom distriktets område. “Distriktsgruppen” utnämner personer inom distriktets område som anses besitta det kunnande och det omdöme som erfordras, till 

“Träningsansvarig”. Det åligger dessa att:

- bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning (liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund) 

- fortlöpande till “Distriktsgruppen” rapportera ekipage som tillkommer i träning 2009.12.07  

- fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen  

- tillse att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska aspekter 

- delta vid utbildning som erbjuds 

“Distriktsgruppen” bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till “Träningsansvarig” och kan när som helst återkalla utnämningen. 

Krav för licens 

För licens krävs:

- Rekommendation från “Träningsansvarig” (således måste även de som inte normalt tränar under en “Träningsansvarig” kontakta en sådan och visa sig lämpliga att utbilda och tävla med en skyddshund). 

 Genomgången teoretisk utbildning (Anordnasav distrikt eller rasklubb, omfattar lag och rätt, dressyrpolicy etc.  

Licens ansöks via någon “Träningsansvarig” hos “Distriktsgruppen” på speciell blankett. Vid ansökan behöver inte den teoretiska utbildningen vara genomgången, den kan ske under tiden fram till licensens utfärdande. “Distriktsgruppen” utfärdar licensen tre månader efter ansökan (vilket innebär att kraven ovan i praktiken också ställs för regelbunden träning). 

Licens krävs för varje kombination förare-hund. En förare som vill tävla med två hundar måste alltså ha en licens för var och en av dem, den teoretiska utbildningen behöver förstås bara genomgås en gång. Licensen ska uppvisas före start och kan givetvis när som helst återkallas.

 

Personer som inte tränar på en lokalklubb får helt enkelt ta kontakt med en träningsansvarig inom distriktet som får granska både hur de bedriver sin träning och de enskilda ekipage som ansöker om licens. Det är en fördel med licensförfarandet att även de som tränar i grupper utanför lokal- och rasklubbar blir föremål för granskning om de ska tävla.

Skyddshundsgruppen måste alltid ta hänsyn mot sin omgivning (mot allmänhet och klubbkamrater, vara noga med val av plats/tid etc).

Tänk på att:

Enligt djurskyddsförordningen §19  är det " förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar”.

Vi har i vår träning många svåra situationer med hundar i affekt etc .

Vi utövar en fysiskt krävande verksamhet för hunden

Vi har bra ordning på våra hundar, men det har inte alla på en klubb.

Skyddshundsgruppen måste vara rädda om sina möjligheter att utöva sin sport,

Därför är det viktigt att vi följer de regler som finns.

Reglerna är till för och har kommit till för att skydda och hjälpa oss, inte för att stjälpa oss.

Bokade tider är till för att skydda oss mot spekulationer och påhopp. Låt oss ha kvar den möjligheten. Låt oss även i fortsättningen kunna säga "att på Knivsta Brukshundklubb kan man träna allt, även skydd". Vi i skyddshundsgruppen har fått två kanontider i veckan plus att vi kan boka planen extra om vi behöver mer träning.

Våra hundar är inte farliga. 

Våra lydnadsprogram skiljer sig inte från andra lydnadsprogram och får och skall självklart tränas precis som övriga tränar på samma tider som andra och med hänsyn till varandra.

Att använda skyddsträningen som störning på annan träning är oftast ok om man har väldigt bra koll på sin hund, men man skall alltid fråga först om man tänker vara nära där skyddsarbetet pågår. 

Kalenderbokning

All kursverksamhet och skyddsträning ska bokas senast 24 h innan träningen äger rum i Knivsta BK:s bokningskalender.
Se våra trivselregler för mer information om vad som gäller vi bokning i kalendern.

Bokning i kalendern sker via webbansvarig Stina Wahlström. 

En del av Svenska Brukshundklubben

NY_SBK_logo_2016_GIF_tumb