topbild48

Spår funktionärer

Uppläggning av spårtävling av Dennis Arthursson 2014-11-28

Allmänt
En spårtävling är en resurskrävande tävlingsform. Det krävs flera tävlingsledare, spåransvariga, spårläggare och spårmottagare utöver alla andra funktionärer och frivilliga för övriga moment och insatser. Knivsta BK har en spåransvarig och en markansvarig som tävlingsledaren har kontakt med. Markägare och jaktlag måste tillfrågas om man får använda skogsmarkerna i god tid före tävlingen för att kunna bestämma hur många tävlande vi ska ta emot. Det måste också finnas extra spår planerade och utlagda om det skulle inträffa något oförutsett på tävlingsdagen. Allt material i form av spårpinnar, snitslar, spårskyltar, spårkartor etc måste också förberedas lång tid före tävlingen. Det är förberedelserna och planeringen före tävlingen som är helt avgörande för hur väl genomförd tävlingen blir. För att lyckas med förberedelserna och genomförandet av tävlingen är kommunikation kanske det allra viktigaste!

Tävlingsledarna har huvudansvaret för genomförandet av tävlingen. Det är tävlingsledarens ansvar att planera för spåren, uppletandet, budföringen och lydnaden. Tävlingsledaren måste göra en tidsplan för alla delmoment under dagen och sedan kommunicera tidsplanen till alla andra berörda funktionärer. Ett bra sätt är att träffas för ett tävlingsmöte med tävlingsledare, spåransvariga, sekretariat, köket och sektoransvarig ca 3 veckor före tävlingen. Vid tävlingsmötet bestäms hur många och vilka tävlande som ska bjudas in utifrån hur mycket spårmarker och hur många spårläggare klubben kan klara av att engagera. Utifrån den informationen kan arbetet med att förbereda och planera tävlingen starta.

Upptagsrutan

 • Uppmärkning av startpunkt för spårpåsläpp och upptagsrutan måste göras senast 12 timmar före påsläpp
 • Det måste vara öppen terräng och tänk på att man ska kunna se upptagsrutans hörn snitslar från baslinjen.
 • Rutmarkeringarna ska vara i en färg som skiljer sig från övrig terräng och samma färg och form på alla rutor i tävlingen.
 • Tänk på att sätta fast rutmarkeringarna så högt som möjligt och så att de inte ramlar ned på marken.
 • Var noga med placeringen av startpunkten för spårpåsläpp och upptagsrutan så att de är minst 10m in i skogen från en väg eller stig. Det ska inte gå att räkna ut åt vilket håll spåret går genom rutan.
 • Det måste vara minst 150m mellan två olika spår och då räknas även in- och utgångsspåren in i det måttet. Ta hellre till för stort avstånd mellan två upptagsrutor än för kort avstånd.


Spåret genom upptagsrutan

 • Tänk på att spårupptaget i lägre, högre och elitklass är ett eget moment och skiljt från själva spåret.
 • I momentet spårupptag i lägre klass börjar spåret vid startsnitseln och är slut efter 60m
 • I momentet spårupptag i högre och elitklass börjar spåret minst 30m före upptagsrutan innan spåret fortsätter in i upptagsrutan. Ingångsspåret före upptagsrutan ska följa samma riktning som spåret genom upptagsrutan.
 • Spåret genom upptagsrutan får inte skära baslinjen.
 • Spåret måste ha en sträckning på minst 30m genom upptagsrutan.
 • Tävlingsledaren bestämmer sträckning och var spåret ska läggas i upptagsrutan.
 • Placeringen av spåret i djupled ska vara samma för alla upptagsrutor inom klassen.


Måttuppgifter upptagsrutan

Lägre klass

 • Minst 60m rak spårsträcka i öppen terräng för att kunna bedömas av domarna
 • Placera en ingångssnitsel och efter ca 10m en startsnitsel + 60m spårsträcka utan slutsnitsel. Riktningen blir rak i förlängningen från ingångssnitseln och startsnitseln.
 • Inga vinklar eller apporter i upptagsrutan
 • Ingen påvisnings punkt i lägre klass


Högre klass

 • Baslinjen varifrån hunden skickas ska vara 30m bred
 • Djupet på upptagsrutan ska vara 30m
 • Märk upp en lämplig startpunkt mitt på baslinjen, även denna minst 12 timmar före påsläpp.


Elitklass

 • Baslinjen varifrån hunden skickas ska vara 30m bred
 • Djupet på upptagsrutan ska vara 40m
 • Märk upp en lämplig startpunkt mitt på baslinjen, även denna minst 12 timmar före påsläpp.

Spåret

 • Det är viktigt att ekipagen prövas under likvärdiga förhållanden. Terrängen kan vi inte påverka så mycket men utförandet ska vi göra så lika som möjligt.
 • Inga vinklar tidigare än 100m spårsträcka
 • Spår eller återgång i terräng får inte ligga närmare rutan eller startpunkten i lägre klass än 60m. Även mellan vinkel/vinkel och vinkel/spår ska det vara minst 60m. Ta hellre till större avstånd än för kort avstånd.
 • Spåret ska innehålla flera vinklar och i elitklass ska finnas minst 1 styck spetsvinkel.
 • Om spetsvinkel placeras som första vinkel i spåret, tänk på att avståndet till rutan och spåret blir minst 60m. Annars finns det en risk att hunden känner vittringen från spåret, särskilt vid spårpåsläppet. Försök att undvika det helt och hållet.
 • Spåret får inte heller ligga närmare än 60m från ingångsspåret före upptagsrutan.
 • Om spårläggaren på tävlingsdagen är annan än den som gjort spåret så ska spåret prov gås innan tävlingen.


Måttuppgifter spåret

Lägre klass

 • 1000m spårsträcka totalt från startsnitseln till slutapport
 • 60-80 min liggtid från utläggning till påsläpp
 • Flera vinklar – inte spetsvinklar


Högre klass

 • 1200m spårsträcka från kanten på upptagsrutan till slutapport
 • 80-100 min liggtid från utläggning till påsläpp
 • Flera vinklar – inte spetsvinklar
 • Påvisningspunkt ca 20m utanför rutan – lågt placerad snitsel eller sten, buske


Elitklass

 • 1500m spårsträcka från kanten på upptagsrutan till slutapport
 • 100-120 min liggtid från utläggning till påsläpp
 • Flera vinklar och minst 1 styck spetsvinkel men tävlingsledaren avgör hur många
 • Om du är osäker på spårlängden använd GPS eller provgå i promenadtakt och då brukar det ta ca 7 min/ 500m (ex. 1500m tar ca 21-22 min att gå utan stopp vid apporterna)


Apporterna

 • Alla klasser innehåller 7 + slutapport. (storlek ca 10cm + 30cm för slutapporten)
 • Kontrollera märkning och antal apporter innan du går ut spåret
 • Apporterna ska vara av ”bearbetat virke” i lägre och högre klass men i elitklass ska de vara av ”icke avbarkade delar” av delar av gren eller stam.
 • Tänk på att placera ut apporterna på ungefär lika stort avstånd på spårsträckan om inte tävlingsledaren har bestämt något annorlunda.
 • Apporterna tillhandahålls av klubbens materialförvaltare om inget annat anges. Detsamma gäller för snitslar.
 • Apport får inte placeras närmare vinkel än 50m i lägre och högre klass och för elitklass gäller 10m. Tävlingsledaren kan bestämma placering av apporter.
 • Apport får inte placeras närmare än 150m spårsträcka i lägre klass och för högre och elitklass gäller 100m.
 • Tänk på att hantera apporterna med bar hand under utläggningen av spåret.
 • Lägg inte slutapporten närmare en väg än ca 25-30m.
 • Apporter ska placeras i spåret och får inte gömmas men heller inte helt öppet eller slängas åt sidan. Lägg ingen apport precis bakom upptagsrutan. Risk att hunden får vittring i vid spårupptaget.


Mottagning av spår och tidtagning

 • Om möjligt var med vid påsläppet för att få rätt tid. Om det inte går, kom överens med tävlingsledaren var tidlappen finns med påsläppstiden. Använd digital tid.
 • Tänk på var du placerar dig som mottagare för spåret. Hunden kan ganska enkelt få vittring på dig och bli störd i sitt spårarbete.
 • Tiden tas när hunden funnit och föraren tagit slutapporten som noteras på spårtid lappen. Notera även antal funna apporter och be att föraren signerar på spårtid lappen.
 • Undvik diskussioner med föraren om spåret som ”kan vara uppe i varv” utan hänvisa istället till tävlingsledaren.
 • En del rutinerade förare kan ropa efter dig för att försöka lokalisera var slutföremålet är placerat men då ska du bara vara tyst.


Snitslande av spår

 • Snitsla så glest som möjligt genom upptagsrutan för att undvika stopp när snitslarna tas ned.
 • Snitsla själva spåret med samma färg
 • Använd dubbla snitslar för att markera en vinkel
 • Sätt en snitsel med avvikande färg för att markera apport


Problem som kan uppstå

 • Fel antal apporter i påsen – försök hitta en reservapport och lägg ut denna istället och meddela tävlingsledaren om detta. Märk denna reservapport med spårnummer och datum.
 • Glömt att lägga ut en apport i spåret – kontakta tävlingsledaren direkt som avgör hur du ska göra.
 • Kvistar och grenar som följer med när snitslarna tas ned – du måste plocka med dessa eftersom det är vittring kvar.
 • Tävlande som vill veta påsläppstid – hänvisa till tävlingsledaren eftersom påsläpps tiden är preliminär.
 • Besvikna tävlande som kräver omspår – kontakta tävlingsledaren som tar beslut tillsammans med domarna.
 • Ekipaget går över tiden men ”bara” med 1-2 minuter – kontakta tävlingsledaren.


Räkna med att tävlingsledare vill ha reda på

 • Åt vilket håll spåret går genom upptagsrutan
 • När spåret är snitslat och provgått och är klart för tävling
 • Ditt telefonnummer för att kunna ringa och ställa frågor om spåret
 • Att du eller en annan mottagare är med vid spårpåsläppet under tävlingsdagen för att notera tiden när ekipaget börjar spårarbetet.


Det är viktigt att alla spåren under tävlingsdagen är likvärdiga! Vi kan inte påverka hur terrängen ser ut men utförandet av spåren kan vi göra så likvärdiga som möjligt.

Referenser:
SBK:s regler vid bruksprov 2012-2016,
Uppläggning av spårtävlingar av Staffan Nordin 2002,
Anvisning av snitslande av spår till tävling av Lisa Eriksson

KBKlogga1liten3